Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 07:04

Βοήθεια στην αναζήτηση

 

Απλή Αναζήτηση 


Για να διεξάγετε μία έρευνα μέσα από τη φόρμα της Απλής Αναζήτησης πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν ή περισσότερους όρους και να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα ευρετήρια που δίνονται. 

Εάν θέλετε να κάνετε μία γενική αναζήτηση πληκτρολογείστε τον όρο ή τους όρους προς αναζήτηση και επιλέξτε το ευρετήριο Οποιοδήποτε. Η αναζήτηση θα διεξαχθεί σε όλα τα αναζητήσιμα ευρετήρια (Τίτλος, Θέμα, Συγγραφέας κλπ.).  


Εάν γνωρίζετε λέξη ή λέξεις από τον Τίτλο, το Συγγραφέα ή το Θέμα, μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο ευρετήριο ώστε να περιορίσετε το εύρος της αναζήτησης και να εντοπίσετε πιο εύκολα την εγγραφή του τεκμηρίου που σας ενδιαφέρει.  
 
Με το κουμπί Καθαρισμός Φόρμας διαγράφετε ό,τι έχετε πληκτρολογήσει στο πλαίσιο κειμένου της φόρμας αναζήτησης.  

 

Ενδιάμεση Αναζήτηση 


Μέσα από τη φόρμα της Ενδιάμεσης Αναζήτησης έχετε τη δυνατότητα: 

1. Να συνδυάσετε πολλούς όρους αναζήτησης με τη βοήθεια των λογικών τελεστών Boolean, π.χ.  
 
Όρος 
Αναζήτησης
 

Ευρετήριο 

Λογική 

Ασία Αφρική 

Θέμα 

Ή 

Ευρώπη 

Θέμα 

ΚΑΙ ΟΧΙ 

Ιστορία 

Θέμα 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα πλαίσια κειμένου (είτε πρόκειται για την Απλή, την Ενδιάμεση ή τη Σύνθετη Αναζήτηση) μπορείτε να πληκτρολογήσετε πάνω από μία λέξη ως όρο προς αναζήτηση. Μόνο, όμως, μέσα από τη φόρμα της Σύνθετης Αναζήτησης μπορείται να ορίσετε τη Δομή των όρων μεταξύ τους.     
Σε αυτό το παράδειγμα η αναζήτηση θα διεξαχθεί σε ένα ευρετήριο, αλλά θα εντοπισθούν εγγραφές που περιέχουν τουλάχιστον έναν από τους δύο πρώτους όρους, αλλά όχι τον τρίτο.  
2. Να συνδυάσετε πολλούς όρους αναζήτησης και σε διαφορετικά ευρετήρια με τη βοήθεια των λογικών τελεστών Boolean, π.χ.  
 
Όρος 
Αναζήτησης
 

Ευρετήριο 

Λογική 

Πλάτωνας 

Συγγραφέας 

Και 

Πολιτεία 

Τίτλος 

 
Σε αυτό το παράδειγμα η αναζήτηση θα διεξαχθεί στα δύο ευρετήρια συγχρόνως και θα εντοπισθούν εγγραφές που περιέχουν και τους δύο αναζητήσιμους όρους.  

Επιπλέον, μπορείτε να προσδιορίσετε το Βιβλιογραφικό Επίπεδο των εγγραφών που θα αναζητηθούν καθώς και τον Τύπο Εγγραφής. 

Με το κουμπί Καθαρισμός Φόρμας διαγράφετε ό,τι έχετε πληκτρολογήσει στα πλαίσια κειμένου της φόρμας αναζήτησης.  

 

Σύνθετη Αναζήτηση 


Μέσα από τη φόρμα της Σύνθετης Αναζήτησης μπορείτε να θέσετε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, επιπλέον εκείνων που δίνονται στη φόρμα της Ενδιάμεσης Αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε: 

· να συνδυάσετε πολλούς όρους μεταξύ τους σε διαφορετικά ευρετήρια  
π.χ. Συγγραφέας: Όμηρος - ΤίτλοςΟδύσσεια, για να αναζητηθούν τα πεδία του συγγραφέα και του τίτλου με τις δεδομένες τιμές συγχρόνως  


· να προσδιορίσετε τη σχέση ανάμεσα στους όρους με τους Λογικούς τελεστές Boolean  
π.χ. Συγγραφέας: Όμηρος ΚΑΙ ΟΧΙ Τίτλος: Οδύσσεια, για να βρείτε εγγραφές με τα έργα του Ομήρου αλλά όχι την Οδύσσεια  


· να ορίσετε τη Δομή των όρων, όταν πληκτρολογείτε περισσότερους από έναν στο ίδιο πλαίσιο κειμένου  
π.χ. Ομήρου Οδύσσεια Φράση, για να βρείτε εγγραφές που περιέχουν τη δεδομένη τιμή ως φράση  


· να ορίσετε την Αποκοπή  
π.χ. Όμηρ με Δεξιά Αποκοπή, για να βρείτε εγγραφές που περιέχουν έναν ή περισσότερους από τους όρους: Όμηρος, ομήρου, ομηρικός, ομηρία κλπ.  


· να επιλέξετε το Βιβλιογραφικό Επίπεδο των εγγραφών που θα εντοπιστούν  


· να επιλέξετε τον Τύπο Εγγραφής  


Αν χρειαστεί να συντάξετε μία σύνθετη ερώτηση χρησιμοποιώντας επιπλέον γραμμές από αυτές που δίνονται στη φόρμα της Σύνθετης Αναζήτησης συμβουλευτείτε το Ιστορικό Αναζήτησης.  
 
Με το κουμπί Καθαρισμός Φόρμας διαγράφετε ό,τι έχετε πληκτρολογήσει στα πλαίσια κειμένου της φόρμας αναζήτησης.  

 

Αποτελέσματα Αναζήτησης 


Εφόσον ένα ερώτημα που θέσατε δεν έχει μηδενικό αποτέλεσμα, θα επιστραφεί ένα Σύνολο Αποτελεσμάτων το οποίο συνίσταται σε βιβλιογραφικές εγγραφές. 

Οι βιβλιογραφικές εγγραφές εμφανίζονται ανά Βάση Δεδομένων σε ομάδες των 10. Σε κάθε εγγραφή αναγράφεται η βάση δεδομένων από την οποία προέρχεται. Κατά κανόνα, οι εγγραφές εμφανίζονται σε Συνοπτική Εμφάνιση (φαίνεται από την ένδειξη  που βρίσκεται δίπλα στη συγκεκριμένη τιμή, κάτω από κάθε εγγραφή). 

· Ανάκτηση Εγγραφών  
 
Για να δείτε τις επόμενες ή προηγούμενες 10 εγγραφές επιλέξτε τους αντίστοιχους συνδέσμους που υπάρχουν ακριβώς πάνω και κάτω από τις βιβλιογραφικές εγγραφές.  
 
Για να δείτε μία συγκεκριμένη ομάδα 10 εγγραφών θα επιλέξετε την αντίστοιχη δεκάδα από το μενού που εμφανίζεται δίπλα στην ένδειξη Επιλογή Ομάδας και θα πατήσετε το κουμπί Ανάκτηση.  
 
Για να δείτε τις εγγραφές μιας συγκεκριμένης Βάσης Δεδομένων πρέπει να μεταφερθείτε στην αρχή της σελίδας αποτελεσμάτων. Εκεί εμφανίζεται ο αριθμός των εγγραφών που βρέθηκαν σε κάθε βάση της τρέχουσας σύνδεσης ξεχωριστά. Επιλέγοντας το σύνδεσμο με την ονομασία της βάσης θα δείτε τις βιβλιογραφικές εγγραφές της συγκεκριμένης βάσης.  
 
· Μορφή εμφάνισης των βιβλιογραφικών εγγραφών  
 
Τις βιβλιογραφικές εγγραφές μπορείτε να τις δείτε σε τρεις διαφορετικές μορφές εμφάνισης:  
 
1.Συνοπτική Εμφάνιση  
 Παρουσιάζονται τα πλέον βασικά στοιχεία της βιβλιογραφικής εγγραφής, όπως είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας και η τοποχρονολογία έκδοσης της βιβλιογραφικής μονάδας.  

 

 
2.Πλήρης Εμφάνιση  
 Παρουσιάζονται τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία της εγγραφής, δηλαδή τίτλος, συγγραφέας, τοποχρονολογία έκδοσης, θέματα, φυσική περιγραφή, σειρές και κάποιες φορές (εξαρτάται από τη Βάση Δεδομένων που παρέχει την εγγραφή) τα αντίτυπα.
 
 
 
3.MARC Εμφάνιση  
 
Για να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο που βρίσκεται κάτω από κάθε βιβλιογραφική εγγραφή. Σε ένα πρώτο στάδιο θα δείτε στη νέα μορφή εμφάνισης μόνο τη συγκεκριμένη βιβλιογραφική εγγραφή. Επιλέγοντας να δείτε τις επόμενες ή προηγούμενες εγγραφές ή μια ομάδα εγγραφών, πλέον οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα εμφανιστούν σε δεκάδες και όλες στη μορφή εμφάνισης που επιλέξατε.  · Επιλογή Εγγραφών  


Για να επιλέξετε μία ή και παραπάνω βιβλιογραφικές εγγραφές, ώστε να τις διαχειριστείτε μέσα από τις δυνατότητες που σας δίνονται από τη σελίδα Επιλεγμένες Εγγραφές, πρέπει να τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου  που βρίσκεται στο πάνω αριστερό κομμάτι της κάθε εγγραφής.  
 
Με το σύνδεσμο Επιλογή Όλων επιλέγετε όσες εγγραφές βλέπετε στη σελίδα των αποτελεσμάτων.  
 
Με το σύνδεσμο Ακύρωση Επιλογής Όλων αποεπιλέγετε όσες επιλεγμένες εγγραφές βλέπετε στη συγκεκριμένη σελίδα αποτελεσμάτων.