Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 14:57

Σκοπός Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη μας ακολουθώντας πιστά την διακήρυξη της Unesco στο ότι αφορά τις λαϊκές Βιβλιοθήκες έχει ανοιχτές τις πόρτες της για ελεύθερη και ισότιμη χρήση από όλα τα μέλη της κοινότητας ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, θρησκεύματος, γλώσσας, κοινωνικής θέσης και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Στόχος μας είναι:

-Ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής μας για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

-Νέες στρατηγικές και μέθοδοι που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση.

-Παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την δια βίου εκπαίδευση.

-Ενεργή συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων.

-Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης.